Monday, February 15, 2010

این روزها

روزگار قریبیست این روزها
یکی یکی میگذرد بدون اینکه اجاره ای از ما بگیرد
من مانده ام و این همه کوله بار غم

No comments: